27 april, 2020

Varför använda certifierade Digitala trygghetslarm?

Syftet med certifieringen är att visa att produkterna uppfyller kravet på interoperabilitet, enligt standard SS 91100. Målet med nämnda standard är att larmmottagare och larmsändare av olika fabrikat ska kunna kommunicera med varandra och fungera på ett tryggt och säkert sätt.

De närmaste åren kommer fler än 2,6 miljoner larmenheter att behöva bytas ut i Europa och i dagsläget saknas gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten i trygghetskedjan. Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Med gemensamma standarder på olika områden kan man bland annat få företag att utveckla nya system på ett mer kostnadseffektivt sätt. De gemensamma standarderna kommer att göra det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt och underlätta kommuners upphandling av trygghetstjänster för trygghetslarm.

Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

Tillbaka till aktuellt