Hållbarhetsmål

Salus mea ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.

Ekologiska

Erbjuda en cirkulär affärsmodell som innebär att genom partners erbjuda återanvända, renoverade och ny hårdvara som tillverkats av återvunnet och återvinningsbart material. Salus mea ska bidra till att nå klimatmålen och säkerställa etappmålen till 2030 och 2040 och det långsiktiga utsläppsmålet till 2045.

Sociala

Bidra till att dagens välfärdsteknik möter kraven från socialtjänstlagen. Att verka för att människor kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Att alla som möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Ekonomiska

Att säkerställa att den ekonomiska tillväxten inte står i vägen för ekologisk och social hållbarhet och att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller.

Möjligheter

Fokus på fem av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Välbefinnande grundar sig ofta i att medborgaren känner en känsla av trygghet. En tjänst som kan erbjuda en känsla av trygghet kan ge ett stöd för social gemenskap, delaktighet, meningsfullhet och att känna sig behövd. Tjänsten skapar en sociala interaktionen med anhöriga, vänner, personal och samhället som förebygger medborgarnas fysiska och psykiska ohälsa. Att alla kan leva ett hälsosamt liv och att verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar är viktigt.

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer, vilket är en viktig del av Salus mea. Tjänsten möjliggör en aktivare vardag för äldre och personer med funktionsvariationer, vilket i sin tur kan leda till ett hälsosammare liv.

Salus mea kommer på sikt utveckla preventiva funktioner, ett stöd för att förebygga risker och skapa positiva effekter som minskade olyckor och lidande. Effekter som ger minskade kostnader för samhället.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi strävar efter att vara en stabil och ansvarstagande arbetsgivare som erbjuder goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Bra arbetsrutiner, rätten att organisera sig och mänskliga rättigheter är centrala för oss. Vi arbetar aktivt med hälso- och säkerhetsfrågor. Vi godtar inte några former av barnarbete eller tvångsarbete. Genom tekniska förbättringar och innovation arbetar bolaget med en nyttostruktur som visar alla nyttoeffekter och värdet i kronor av var och en av dessa.

En viktig effekt är en effektivare äldreomsorg som möjliggör att dagens vård och omsorg ska kunna ta hand om fler med en ökad kvalitet.

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utveckla tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet för att stödja människors välbefinnande med fokus på rättvis tillgång för alla medborgare.

Vi ska vara delaktiga i att rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker för trygghetslarm. Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän tillgång till internet för att minska digitalt utanförskap.

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Målet är att alla kan leva ett hälsosamt liv och vi ska verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Vi arbetar för allas rätt till en bättre livskvalitet oavsett deras individuella förutsättningar. Salus mea möjliggör ett tryggare och mer självständigt liv och förbättrad livskvalitet för äldre och människor med funktionsnedsättningar. Med hjälp av våra tjänster ges möjlighet för större inkludering i samhället både vad det gäller sociala och ekonomiska aspekter.

Salus mea bygger på befintlig konsument-teknik, medborgaren kan därför använda sin mobilt. Det innebär att vi kan erbjuda tjänster till lågt pris eller till och med gratis, vilket medför att fler kan börja använda trygghetslarm än idag. Det möjliggör en aktivare vardag för fler medborgare, vilket i sin tur kan leda till ett hälsosammare liv.

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar mot ett mer cirkulärt användande av hårdvaran med högre andel återanvändning och återvinning. Vi samarbetar idag med den ledande europeiska ESG-aktören inom teknikbranschen, ESG betyder hållbarhet och förkortningen står för Environmental, Social and Governance.

Risker

Vi ser inga direkta negativa effekter av tjänsten. Det är viktigt att det utvecklas långsiktig hållbar teknik för hårdvaran, mobil, surfplatta och klocka. Vi ska bidra till att hårdvaran har tre liv för att minska miljöbelastningen. Genom att hårdvaran återanvänds och slutligen kan delar och material återvinnas till ny hårdvara skapar vi hållbarhet.