Blogg

Artiklar om Salus mea och omvärlden

2021-06-30

Salus mea tar in 4 MSEK – Ökar frihet och trygghet för äldre med smarta larm och community-funktioner.

Salus mea ökar tryggheten och friheten för äldre genom att digitalisera och modernisera trygghetslarmet som koncept.  Bolaget startades av Emanuel Vedefors 2019. Tanken föddes dock mycket tidigare och har sin grund i det teknikskifte som pågår från analog till digital teknik för trygghetslarm. 

Salus mea är ett mobilt trygghetslarm med både fall-larm och hälsofunktioner som ökar trygghet, självständighet och delaktighet både i och utanför hemmet, tillsammans med vårdpersonal och anhöriga. Tjänsten möjliggör att man kan bo hemma längre och leva ett mer självständigt liv. 

Potentialen för teknik som reducerar olyckor och otrygghet i hemmen är enorm. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. I Sverige kostar fallskador årligen 25 Miljarder. Med Salus meas teknik hoppas vi att fler olyckor kan undvikas.

Investeringen uppgår till 4 MKR och ska användas till att öka tillväxttakten i bolaget. 

Salus mea är ett resultat av co-creation med Vara kommun genom ett partnerskap med Foxway. Det var när stödet från inkubatorn Founders Loft beviljas som saker började hända på riktigt. Med hjälp av en dedikerad affärsutvecklare och ett engagerat community av likasinnade entreprenörer började bolaget ta fart. Efter det beviljades bidrag och lån från både Västra Götalandsregionen och Almi företagspartner. Sedan årsskiftet har Salus mea även fått stöd från inkubatorn Sahlgrenska Science Park. Investeringen har varit möjlig genom stödet från Connect Väst, en möjliggörare genom sitt investerarnätverk och processer för startups. Det är såklart ännu fler som jag har att tacka som möjliggjort detta.  – säger grundaren Emanuel Vedefors.

Vi investerar i Salus mea för att mina kollegor och jag är övertygad om att den äldre generationen i allt större utsträckning kommer att använda digitala hjälpmedel såsom smarta mobiltelefoner och smarta klockor för ökad trygghet både i och utanför hemmet, Salus mea har en fantastiskt bra helhetslösning som använder dessa produkter och man har ett försprång med sin certifierade lösning som ligger helt rätt i tiden.


– Jovitech Invest,  Carl Schneider

Fakta om Salus mea

Salus mea erbjuder funktioner som automatiskt larm vid fall, positionsdelning, videosamtal och många fler användbara funktioner direkt till vårdgivare, anhöriga eller larmcentral. Funktioner som skapar trygghet, självständighet och gemenskap genom att användaren kan känns sig trygg även utomhus. Salus mea tillgodoser kravet från socialtjänstlagen och är det första certifierade mobila trygghetslarmet. Tjänsten möter individens behov tidigt och följer med genom åldrandets alla faser genom modern, enkel och diskret teknik.

2020-12-15

Teknik: en välsignelse eller en förbannelse

teknik o välfärd

Teknik kan vara en välsignelse eller en förbannelse beroende på din inställning och utifrån vilka förutsättningar du har. Tiden har förändrats och idag kan teknik underlätta för människor som har eller känner begränsningar av olika slag.

Teknik kan vara extremt praktiskt i vårt dagliga liv genom att erbjuda trygghet och göra oss självständiga. Att kunna röra sig fritt och tryggt i samhället minskar i sin tur ensamhet och stillasittande som resulterar i ökad livskvalitet.

Det finns flera exempel i vårt dagliga liv där tekniken ger oss nya sätt att kommunicera och minskar avståndet mellan oss och våra nära och kära. Vi kan idag ringa videosamtal som inte för så länge sedan kändes som något ur en Sci-Fi film. Vi har idag smarta mobiler, läsplattor, smarta klockor och otaliga enheter till vår hjälp.

Det är hög tid att göra tekniken tillgänglig för alla medborgare i samhället.

2020-11-23

Pilotprojekt för trygghet i Vara kommun

Ny tjänst på gång för mobilt trygghetslarm

Vi är så klart mycket stolta att pilotprojekt med Vara kommun blir uppmärksammat i lokala nyheter. Projektet startade i april 2020 på Vara kommun där Age labs introducerade Salus mea, det första certifierade mobila trygghetslarmet.

Salus mea trygghetslarm har unika funktioner som skapar trygghet för medborgarna genom att använda en vanlig mobil, läsplatta eller smartklocka.

Användarna är idag vana vid ett larm som bara fungerar inomhus och som bara ringer upp en larmcentral. Salus mea erbjuder funktioner som ett automatiskt larm om du faller, att enkelt dela sin position, videosamtal och många fler användbara funktioner direkt till vårdgivare, anhöriga eller larmcentral. Funktioner som skapar trygghet , självständighet och gemenskap genom att användaren kan känns sig trygg även utomhus.

Vi är tacksamma över vi får genomföra detta projekt som är ett samskapande med Vara kommun och Foxway. Vi ser nu alla framemot att bidra till projektets framgång.

2020-04-28

Projekt inom mobila trygghetslarm

Dagens traditionella trygghetslarm har en begränsad räckvidd och fungerar endast i det egna hemmet. Det är inte optimalt för personer som känner sig otrygga och samtidigt vill ha en aktiv livsstil.

För att komma framåt och erbjuda nya lösningar så genomför Vara kommun, tillsammans med Lin Education och Age Labs, ett projekt inom mobila trygghetslarm. Tillsammans kommer kommunen och leverantörerna genomlysa processer och arbetssätt för att komma fram till hur vi på bästa sätt kan erbjuda mobila lösningar till kommuninvånarna.

– Vi vet att dagens traditionella trygghetslarm behöver ersättas av mobila lösningar. Personer ska inte begränsas av att trygghetslarmet endast fungerar i det egna hemmet. Det är viktigt att kunna bibehålla en aktiv livsstil så länge som möjligt och att samtidigt kunna känna sig trygg, säger Jonas Dahlin, Digitaliseringsstrateg Vara kommun.

2020-04-27

Varför använda certifierade Digitala trygghetslarm?

Syftet med certifieringen är att visa att produkterna uppfyller kravet på interoperabilitet, enligt standard SS 91100. Målet med nämnda standard är att larmmottagare och larmsändare av olika fabrikat ska kunna kommunicera med varandra och fungera på ett tryggt och säkert sätt.

De närmaste åren kommer fler än 2,6 miljoner larmenheter att behöva bytas ut i Europa och i dagsläget saknas gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten i trygghetskedjan. Idag fungerar trygghetslarm från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan prata med varandra. Med gemensamma standarder på olika områden kan man bland annat få företag att utveckla nya system på ett mer kostnadseffektivt sätt. De gemensamma standarderna kommer att göra det möjligt att använda olika system tillsammans på ett säkrare sätt och underlätta kommuners upphandling av trygghetstjänster för trygghetslarm.

Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

2020-03-25

FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030

Salus mea, en innovation som bidrar till att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Några av de viktigaste möjligheterna för innovationen på kort respektive lång sikt och hur vi hanterar risker.

Möjligheter

Salus mea och dess resultat berör flera av hållbarhetsmålen. Inte minst kommer tjänsten att bidra till Mål 3: Hälsa och välbefinnande, där det ingår att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Där sägs bland annat att den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer, vilket fokuseras i denna tjänst. Det anges bland annat som delmål att åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet. Eftersom vår tjänst bygger på befintlig hårdvara kan vi erbjuda enklare tjänster till lågt pris eller till och med gratis, utökade tjänster som kräver underleverantör kommer kosta pengar, men till ett lägre pris än idag.

Genom att erbjuda fler nivåer på trygghetslarm-tjänster till ett lägre pris kan fler börja använda tjänsterna tidigare än idag. Det möjliggör en aktivare vardag för äldre och personer med funktionsvariationer, vilket i sin tur kan leda till ett hälsosammare liv.

Ett bärbart trygghetslarm bidrar även till Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Ett av delmålen handlar om att ge äldre och funktionshindrade tillgång till offentliga platser och parker. Vi arbetar för det genom trygghet och fysisk aktivitet som gör att fler i målgruppen vågar gå ut. Äldre och funktionshindrade vågar lämna hemmet för att handla eller besöka det offentliga rummet, leder till ökad självständighet som ger ökad livskvalitet och sänker kostnader för samhället.

Risker

Vi ser inga direkta negativa effekter av tjänsten. Det är viktigt att det utvecklas långsiktig hållbar teknik för mobiltelefoner, för att minska miljöbelastningen genom att delar och material kan återbrukas eller återvinnas. Systemet ger ett starkt stöd för social gemenskap, delaktighet, meningsfullhet och att känna sig behövd.

Tjänsten skapar sociala interaktionen med anhöriga, vänner, omsorgspersonal och samhället som förebygger äldres fysiska och psykiska ohälsa. Ett stöd för att förebygga risker skapar positiva effekter som minskade olyckor och lidande, effekter som ger minskade kostnader för samhället. Om tekniken fallerar, sensorer visar fel etc. skapar tjänsten mer otrygghet än trygghet.

Vi kommer jobba hårt på att undvika detta genom ställa högra krav på kvalitet.

2020-02-28

Nu är Salus mea även certifierat som larmmottagning för trygghetslarm.

Salus mea är även certifierat som larmmottagning. Vi förenklar för kommuner och vårdgivare att själva ta emot larm och sköta larmmottagning i egen regi. Komma närmare sina medborgare helt enkelt! Vi kommer att utveckla tjänsten ytterligare för att göra detta till en larmmottagning för våra medborgare.

certifikat
2019-12-17

Nu är Salus mea certifierat som trygghetslarm.

Salus mea är det första certifierade trygghetslarmet för mobilen som skapar trygghet både i hemmet och utanför.

certifikat1
2019-12-10

Se våran video som förklarar tjänsten.

Vi är glada att videon nu äntligen är klar, den förklarar Salus mea på 2 min.