Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 2020-06-05

Din användning våra tjänster

Vi på Salus mea AB tillhandahåller ett modernt trygghetslarm för smartphones. Vår applikation och teknik är certifierade för att förse våra användare med en pålitlig, motståndskraftig och säker tjänst.

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) styr din tillgång till och användning av tjänsterna som tillhandahålls av Salus mea AB. När du ansluter till och använder tjänsterna samtycker du till samtliga dessa villkor. Om du har frågor efter att ha läst igenom dessa villkor i sin helhet, vänligen kontakta oss.

Tjänsterna tillhandahålls av Salus mea AB (559196-3847), ett svenskt aktiebolag med säte Vera Sandbergs Allé 5B, 411 33 Göteborg, Sverige (”Salus mea”, ”oss”, ”vår” eller ”vi”).

Du måste vara en fysisk person och som yngst 18 år för att acceptera dessa villkor och använda tjänsterna. Användning av vissa tjänster kan ha ytterligare behörighetskrav som måste verifieras innan du använder sådana tjänster. All användning utan personligt konto är otillåten.

Du accepterar uttryckligen att använda tjänsterna endast för ditt eget personliga bruk och inget annat syfte som, men inte begränsat till, användning av någon annan individs personuppgifter.

Vi kan komma att inte tillhandahålla alla eller några av våra tjänster till vissa personer eller regioner om vi, till exempel, annars inte uppfyller den lagstiftning som styr våra tjänster i sådana jurisdiktioner.

Definitioner

För att hjälpa dig att förstå dessa villkor, vänligen observera följande definitioner:

• Konto: avser ett konto som är registrerat av en Användare.

• Applikation: avser smarttelefonapplikationen som tillhandahålls av Salus mea, tillgänglig på Appstore, Google Play eller någon annan marknadsplats som är godkänd av Salus mea.

• Tjänster: definieras nedan under avsnittet Tjänster.

• Användare: avser en fysisk person som använder Tjänsterna för syften utanför hans eller hennes bransch, företag eller yrke.

Tjänster

Tjänsterna tillhandahålls genom applikationen. Tjänsterna är avsedda att tillhandahålla medel för användaren att skicka trygghetslarm till anhöriga och/eller larmcentral i det fall sådan anslutits. Således tillhandahåller Salus mea inte trygghetslarm utan medel för att skicka trygghetslarm genom egen hårdvara och/eller med hårdvara tillhandahållen genom separat/tilläggs- avtal.

För att undvika tveksamheter, Salus mea är inte ansvariga för utförandet av någon tjänst och/eller rättighet enligt socialtjänstlagen (2001:43), Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Personuppgifter

Salus mea är personuppgiftsbiträde för behandling av användarens, och i tillämpliga fall dennes anhöriges personuppgifter i samband med användning av tjänsten. Personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar är i regel användarens hemkommun, vårdgivare eller socialtjänstkontor. All information om dessa behandlingar av personuppgifter tillhandahålls av personuppgiftsansvarig och inte av Salus mea.

Säkerhet

Du accepterar särskilt att inte (a) komma åt (eller försöka få åtkomst till) tjänsterna på något annat sätt än genom applikationens gränssnitt, såvida du inte har fått tillåtelse att göra det genom ett separat skriftligt avtal med Salus mea; (b) få åtkomst till (eller försöka få åtkomst till) tjänsterna på något automatiserat sätt (inklusive, men inte begränsat till, användning av skript, robotar, agenter eller s.k. web crawlers); (c) hindra eller störa tjänsterna, servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna; eller (d) vidta andra åtgärder som kan vara skadliga i förhållande till Salus mea, tjänsterna eller tredje part.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretess och säkerhet för alla kontonamn, användar-ID, lösenord, personnummer och mobila upplåsningskoder som du kan använda för att få åtkomst till tjänsterna. Salus mea ansvarar inte för förlust eller skada som uppstår till följd av att du underlåter att skydda ditt konto.

Äganderätter

Du är medveten om, erkänner och samtycker till att Salus mea och/eller dess tjänsteleverantörer äger alla legala rättigheter till, äganderätt och anspråk till Tjänsterna, inklusive alla immateriella rättigheter som finns i dessa (oavsett om dessa rättigheter råkar vara registrerade eller inte, och oavsett var i världen dessa rättigheter än kan existera) och att du inte förvärvar någon rätt, titel eller anspråk i eller till tjänsterna såvida inte det uttryckligen anges i dessa villkor.

Inget i dessa villkor ger dig rätt att använda någon av Salus mea firmanamn, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn eller andra specifika varumärkesegenskaper, såvida inte annat avtalats skriftligen med Salus mea.

Externa länkar

Tjänsterna kan inkludera hyperlänkar till webbplatser, innehåll eller resurser som tillhandahålls av tredje part till Salus mea. Salus mea har ingen kontroll över webbplatser, innehåll eller resurser som inte tillhandahålls av Salus mea.

Du är medveten om, erkänner och samtycker till att Salus mea inte ansvarar för tillgängligheten av externa webbplatser, innehåll eller resurser, och stödjer inte reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från dessa webbplatser, innehåll eller resurser och att Salus mea inte ansvarar för någon förlust eller skada som kan uppstå för dig som ett resultat av tillgängligheten av dessa externa webbplatser, innehåll eller resurser, eller som ett resultat av att du förlitar dig på fullständigheten, korrektheten eller existensen av reklam, produkter, information eller annat material på eller tillgängligt genom sådana webbplatser, innehåll eller resurser.

Allmänna bestämmelser

Du är medveten om, erkänner och samtycker till att dessa villkor utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och Salus mea som rör i detta avtal beskrivna tjänster (men exkluderar alla tjänster som Salus mea tillhandahåller dig enligt separat skriftligt avtal) och ersätter alla tidigare uttalanden, förbindelser och avtal, antingen elektroniska, skriftliga eller muntliga.

Du är medveten om, erkänner och samtycker till att alla tillägg, ändringar eller modifieringar av dessa villkor, utom vad som anges ovan, endast kan göras genom ett skriftligt avtal mellan parterna.

Du är medveten om, erkänner och samtycker till att ingen försening, misslyckande eller underlåtenhet av en part i att verkställa, utöva eller fullfölja någon rätt, anspråk eller avhjälpande enligt dessa villkor ska anses som ett avstående från rätten att verkställa en sådan rätt, anspråk eller avhjälpande, såvida inte detta skriftligen och uttryckligen överenskommits.

Om en domstol, som har behörighet att besluta i denna fråga, finner att någon bestämmelse i dessa villkor (eller tillämpningen av dessa) av någon anledning, helt eller delvis, ska förklaras eller anses ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas, ska den bestämmelsen följas i största tillåtna utsträckning, så att resultatet följer avsikten med dessa villkor och utan att detta påverkar giltigheten eller verkställbarheten för resten av dessa villkor.

Det svenska språket ska vara det styrande språket i ditt förhållande till Salus mea, såvida inte annat krävs enligt tvingande nationell lagstiftning.

Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att på förhand inhämta Salus mea skriftliga godkännande. Salus mea har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan skriftligt förhandsgodkännande av användaren.

Ansvarsbegränsning

Du är medveten om, erkänner och samtycker till att Salus mea, tjänsteleverantörer och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, samarbetspartners, anställda och representanter inte kommer att hållas ansvariga för indirekta skador, tillfälliga skador, oförutsedda utgifter, följdskador, skadestånd i avskräckande syfte eller förlust av vinst inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för förlust av goodwill, användning, data eller andra immateriella förluster (även om Salus mea har informerats om möjligheten till sådana skador), oavsett om de är baserade på avtal, skadestånd, försumlighet, strikt ansvar, eller på annat sätt resulterar från (a) användningen eller oförmågan att använda tjänsterna; (b) kostnaden för upphandling av ersättningsvaror och tjänster som härrör från varor, data, information eller tjänster köpta eller erhållna eller mottagna meddelanden eller transaktioner som genomförts genom eller från tjänsterna (c) obehörig åtkomst till eller förändring av dina överföringar eller data; eller (d) alla andra ärenden som rör tjänsterna.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador. Följaktligen kan vissa av de begränsningar som anges ovan komma att inte gälla dig. Om du är missnöjd med någon del av tjänsterna eller med dessa villkor är din enda och exklusiva åtgärd att avbryta användningen av tjänsterna och avsluta ditt konto.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor, och ditt förhållande till Salus mea enligt dessa villkor, ska, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig tvingande lagstiftning i din jurisdiktion, regleras av och tolkas i enlighet med svenska materiell rätt, utan att påverka valet av rättsliga principer därav.

Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, eller åsidosättande, upphävande eller ogiltighet därav, ska avgöras av en svensk domstol med allmän behörighet och Göteborg tingsrätt ska vara domstolen i första instans.

Oaktat vad som anges ovan är du medveten, erkänner och samtycker till att Salus mea alltid ska tillåtas ansöka om domstolsföreläggande (eller motsvarande typ av brådskande juridisk befrielse) i alla jurisdiktioner och genom en domstol med behörig jurisdiktion.

Uppsägning

Salus mea får göra ändringar i dessa villkor från en tid till en annan. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att meddelas dig via våra tjänster eller på annat sätt för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Du är medveten, erkänner och samtycker till att din fortsatta användning av tjänsterna efter det datum då dessa villkor har ändrats enligt ovan kommer att utgöra ditt godkännande av de ändrade villkoren. Om du har invändningar mot ändringar kan du ta bort ditt konto.

Dessa villkor gäller från det datum de gjorts tillgängliga, i samband med att du skapat ett konto, eller senare genom annonsering i tjänsterna, och du därefter använt tjänsten och kommer att fortsätta att gälla därefter, tills de avslutas, antingen av dig eller av Salus mea. Vid uppsägning av dessa villkor oavsett anledning måste du omedelbart upphöra med att använda tjänsterna.