14 april, 2023

Stor regeringssatsning för att minska ensamhet!

Regeringen fattade den 16 februari beslut om att satsa 145 miljoner kronor för att förebygga och motverka ensamhet.
– När vi möter omvårdnadspersonal över hela landet, vittnar många om att behovet av omsorg är stort och kommer bli en jätteutmaning men att det skulle kunna gå att skjuta fram genom prevention. Detta säger Linda Ek som är kundansvarig på Salus mea AB.

Ensamhetens negativa konsekvenser drabbar alla åldersgrupper, men särskilt de allra äldsta. I den nationella folkhälsoenkäten som genomfördes 2022 svarade 4 av 10 kvinnor över 85 år, och nästan 3 av 10 män, att de besvärades av ensamhet och isolering.

Många har också svårt att hitta tillbaka till gemenskap och aktiviteter efter den långa tid av isolering som covid-19-pandemin har medfört. Därför har regeringen fattat beslut om en satsning på 145 miljoner kronor för att landets kommuner ska göra insatser för att förebygga och motverka ensamhet, hos framför allt äldre personer. 
Pengarna ska gå till att genomföra uppsökande hälsosamtal där man tillsammans samtalar om livssituationen och hur den upplevs, och hur ensamhet kan minskas genom att man deltar i aktiviteter som känns meningsfulla och som görs i gemenskap med andra.

Linda Ek har mycket kontakt med offentlig sektor och de som tar hand om medborgare som har beslut om vård.

Hur beskriver era kunder problematiken med ensamhet?
– Kunderna beskriver att ensamhet finns i alla åldrar med främst de som är 85 år och äldre. Känslan av ensamhet har ökat markant de senaste åren och detta till följd av Covid-19. Att arbeta med ensamhet är lika med att förebygga ohälsa både psykisk och fysisk sådan.
Vad krävs för att det förebyggande arbetet ska få fart?
– De som har ansvar för både kommunal vård och omsorg samt om medborgarna, är våra politiker.

– Det som varit ett hinder är att man inom kommunen inte kan ta en kostnad på en förvaltning, som kommer åter som en besparing inom en annan förvaltning, fortsätter Linda. Här har politiker i kommuner och regioner ett stort ansvar för att tillsammans arbeta med ett gemensamt intresse. Kommuner har idag inga stora medel för projekt kring just preventivt arbete för äldre och personer med funktionsvariationer. Trots att detta skulle innebära stora vinster för kommunen då man i stor utsträckning skulle skjuta på vårdbehovet. Det skulle bli en win-win för alla parter och man arbetar mer förebyggande, så jag hoppas att detta beslut kan leda till att fler vill satsa!
Som samhället ser ut idag är det många av oss och främst äldre som känner sig otrygga. Kriminaliteten har ökat och många vågar sig inte ut efter mörkrets inbrott men det kan också hända saker mitt på dagen.

Salus mea har en lösning för de som ännu inte har kommit in i omsorgen. Hur ser den ut och kan den motverka just ensamhet? 

– Salus mea är en bra tjänst för äldre som vill motverka ensamhet och samtidigt bibehålla fysisk aktivitet och självständighet. Att kunna ta med sig Salus mea när man ska till sin aktivitet innebär ökad trygghet. Att kunna larma eller skicka en förfrågan till sin anhörig om att bli ledsagad. För den anhörige innebär detta en minskad stress och oro för sin enskilde. Även om man inte ska till någon specifik aktivitet vågar man sig mer ut för till exempel gå en promenad. Kanske träffar man på någon på parkbänken som man kan konversera med. Man vågar gå till den lilla butiken för att handla lite mjölk. För de som har en lindrig kognitiv svikt kan vår tjänst trygghetszon vara behjälplig så att du inte går för långt eller fel väg.

Salus mea har tillsammans med högskolan i Skövde bedrivit ett arbete med ett antal pigga seniorer tillsammans med hälsoteknikcentrum, vad är lärdomarna från det arbetet?

– Salus mea har sedan dryga 3 år haft ett projekt tillsammans med en grupp äldre seniorer med Catharina Gillsjö i spetsen på Skaraborgs hälsoteknikcentrum. Projektet innehåller allt ifrån frågor kring manualer, hur utseendet på tjänsten passar seniorer, vad tjänsten bör innehålla och hur supporten bör se ut. Vi har fått många bra förslag och konstruktiv feedback. Seniorerna i gruppen tycker det är fantastiskt bra att få ha Salus mea i sin mobil när de befinner sig ute i samhället.  De önskar verkligen att denna typ av tjänst skulle finnas för alla seniorer i kommunen, avslutar Linda.

Salus mea har som målsättning att även finnas för den privata marknaden, och just nu eftersöker vi fler kommuner som vill satsa på sina seniorer!

Kontakta Linda för att få reda mer om hur ett genomförande kan se ut i just Er kommun!

“När ensamheten inte är självvald, och pågår under lång tid, påverkar det inte bara det psykiska måendet utan även det fysiska. Kroppen reagerar på ensamhet. Ensamheten ger en kronisk stress som försämrar immunförsvaret. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression ökar. Ofrivillig ensamhet kan i förlängningen vara lika farlig som att röka femton cigaretter om dagen.” 

Socialminister Jakob Forssmed och äldre- och socialförsäkrings­minister. Anna Tenje, debattartikel, Upsala Nya Tidning, 16 februari 2023

Tillbaka till aktuellt